Một số khái niệm cơ bản trong QoS

1. Phân loại hàng đợi First-in First-out (FIFO): Đây là cơ chế hàng đợi đơn giản nhất, gói tin được đưa vào một hàng đợi và được xử lý theo trình tự nhận được. Trong thiết kế của thiết bị, người ta coi mỗi hàng đợi riêng lẻ là một hàng đợi FIFO, các cơ … Continue reading Một số khái niệm cơ bản trong QoS

Advertisements